Build up "stockage"

Am Februar 2017 ass eng Aktivatiounswoch virgesinn am IFSB, wou Jonker engersäits en Abléck kënne kréien a de Bausecteur an anerersäits och kënne deen een oder anere Bauberuff kenneléieren.

Dënschdes, den 07. Februar 2017, ass d’Informatiounsversammlung fir den Atelier Build up a Zesummenaarbecht mam IFSB zu Beetebuerg.

Den Institut de formation sectoriel du bâtiment, IFSB, bitt Jonken d’ Méiglechkeet a den Alldag vum Bausecteur eranzeluussen a verschidde Bauberuffer kennenzeléieren. Dënschdes, den 07. Februar 2017, ass d’Informatiounsversammlung fir den Atelier Build up a Zesummenaarbecht mam IFSB zu Beetebuerg.

D'Aktivatiounswoch ass vum 13-17/02/2017 am Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment.

D'Participante, déi dono Loscht hunn sech méi konkret mat engem Bauprojet ze beschäftegen (Iddi-Entworf-Skizze-Maquette-Bau), kënne dono och um "Build up - stockage" Deel huelen, wou si konkret während 6 Wochen um Site vum IFSB eng theoretesch Formatioun kréien a praktesch e "Dépôt" fir verschidde Materialien ze stockéieren bauen.

Wien?
-       Tëscht 16-29 Joer hunn
-       Weder voll Zäit a der Schoul, nach an engem Aarbechtsverhältnis sinn
-       Disponibel sinn a der Woch vum 13-17/02/2017  vun 8-16h30 (Transport Aller/Retour abegraff)
-       “Fräi- wëll – ech” sech wëllen engagéieren
-       Eng gülteg Sozialversëcherung, gülteg Carte d’identité, gültege Permis de Séjour hunn

Wéi?

-          De 07.02.2017 um 8h45 un der Informatiounsversammlung Deel huelen um IFSB

Wéini?

-          Vum 13.02-17.02 am IFSB, um Krakelshaff zu Beetebuerg

Virdeeler?

-       Uleedung duerch Experten

-       Ausprobéieren, seng Stäerkte erausfannen a bäiléieren

-       Aktiv sinn an e Schratt virukommen

-       Formatiounen a nei Kontakter

-       Gemeinsamt Mëttegiessen

Kontakt, Informatioun an Aschreiwung:

-       Romi Werner 621 377 574 - romi.werner@snj.lu